X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان  چاپ

تاریخ : شنبه 13 خرداد 1396 در ساعت 22:05
بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

فهرست مطالب صفحه

فصل اول6

مقدمه7

بیان مساله8

اهمیت و ضرورتانجام تحقیق10

اهداف تحقیق11

سؤالات تحقیق:12

فرضیه‏های تحقیق:12

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها13

فصل دوم17

مقدمه:18

رضایت زناشویی18

تعریف رضایت زناشویی20

نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی21

نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام21

نظریه مدل اجتماعی نای22

نظریه چرخه زندگی زناشویی23

نظریه عقلانی – هیجانی الیس26

عوامل و مولفه های رضایت زناشویی26

درآمد و اشتغال29

عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی29

شناخت و تفکر30

خصوصیات شخصیتی31

رابطه جنسی31

تعهد و وفاداری32

طول ازدواج33

هوش هیجانی :34

نظریه های هوش35

نظریه هوش اسپیرمن :36

هوش دو عاملی کتل37

نظریه هوش چند گانه37

نظریه سه وجهی هوش38

مفهوم هیجان39

هوش عمومی و هوش هیجانی39

تاریخچه هوش هیجانی40

مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی41

طبقه بندی هیجان ها45

محاسن هیجان های مثبت و منفی46

هوش هیجانی و مؤلفه های آن48

مهارت های اجتماعی:50

مدلهای هوش هیجانی50

سرسختی روانشناختی58

پیشینه عملی تحقیق66

فصل سوم72

روش شناسی تحقیق:73

جامعه آماری :73

نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری74

ابزار گردآوری اطلاعات74

روش اجرا:79

متغیرهای پژوهش:79

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:80

فصل چهارم81

یافته های تحقیق82

الف: داده های توصیفی82

ب: یافته های استنباطی86

فصل پنجم92

بحث ونتیجه گیری93

محدودیت های پژوهش:100

پیشنهادات پژوهشی:100

منابع101

 چکیده

هدف این پژوهش، "توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر" می باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بردسیر می باشد که تعداد 100 نفر از بین آنها به شیوه تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون tاستفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و همچنین بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد وزن تفاوت وجود دارد اما بین میزان سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان مرد وزن تفاوت وجود ندارد. و همچنین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی معناداری بر رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن داشتند.

کلید واژه : هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی، رضایت زناشوئی، معلمان.

 فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

 خانوادهبهعنواننخستینمحیطشکلگیریشخصیتانسانازاهمیتزیادیبرخورداراست بهویژهاینکهروابطوالدینبررشدسالمومتعادلعاطفی–روانی میتواندتأثیرزیادیداشته باشد. بهدرستیکههیچجامعه ایاگرازخانوادهایسالمبرخوردارنباشد،نمی تواندادعایسلامت کند. هرچهخانوادهازسلامت،آگاهی،صداقت،فرهنگوباورهایسالمتر،بهترومحکمتری برخوردارباشد،انسانهایسالمتروکارآمدتریتحویلاجتماعمیدهد.معمولانقطه یشروع خانوادهازدواجاست. ازدواجامریجهانیاستکهدرتمامجوامعودرطولتاریخوجودداشتهوبه مجموعه ایازنیازهایانسانیراپاسخمیدهد(فهیمی، 1380).

اگرشخصیتراترکیبیازرفتار،افکار،هیجاناتوانگیزشهایفردبدانیم، عواملسازندهشخصیتممکناستدرافرادمختلف،متفاوتباشد. ازسویدیگر، امکاندارداینعواملبهشیوه هایمختلفیترکیبشدهباشدبهگونهایکه الگوهایشخصیتیگوناگونیرابهوجودآورد. بسیاریازپژوهشگرانمعتقدند وجودتفاوتهایفردیوویژگیهایشخصیتیمتفاوت،واکنشافرادرانسبتبه موقعیتهاوفشارزاهامتمایزمیکند؛یکیازاینویژگیهایشخصیتی،سرسختی روانشناختیاست.

یکیازمحورهایارزیابیسلامتجوامعمختلف،بهداشتروانآنجامعهاست. بیشکسلامت روان،نقشمهمیدرتضمینپویاییوکارآمدیهرجامعهایفامیکندبنابراینسلامترواناز اهمیت ویژهایدریادگیریوافزایشآگاهیعلمیبرخورداراست. بنظرمیرسدتعاملبینانواعیازعواملاسترسزا ومهمترازآن،نحوهیادراکآنهاازاینپدیده،منجربهتنشیااضطرابمیشود،موضوعیکهدرآن،نوعوتعدادمنابعحمایتاجتماعیموجودوتاثیراتفرهنگی،نقشمهمیایفامیکند.

 بیان مساله

 خانوادهاولینوبنیادیتریننهادیاستکهدرشکلگیریشخصیتانسان نقشاساسیدارد.انسانزندگیخودراازخانوادهشروعمیکندوخمیرمایة شخصیتاودرآنجاسرشتهشده،ارزشهاو معیارهایفکریاوپایهگذاریمیشود. اینتأثیراتاولیهدر رفتارها،ارتباطاتفردبا دیگرانوسازگاریبامحیطاطراف درآیندهورویهمرفتهدرکلّزندگیشنقشتعیینکنندهدارد.شخصیت کودکهمیشهبهرنگمحیطعاطفیخانوادهدرمیآید.هیجان ممکن است تسهیل کننده یا مختل کننده تفکر موثر و واکنش های ما باشد که هر کدام از این موارد، به شرایطی که در آن قرار می گیریم بستگی دارند بر همین اساس امروزه هوش هیجانی به عنوان یک عامل موثر بر رفتار آدمی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که هوش هیجانی تصویر و شمایی جامع از توانایی شخص برای دستیابی به موفقیت می دهد. صاحب نظران و پژوهشگران که به بررسی علمی هوش هیجانی می پردازند معتقدند که هوش هیجانی می تواند کاربردها و تاثیرات فراوانی بر فعالیت های گوناکون آدمی چون رهبری و هدابت دیگران و رشد حرفه ای، سلامت روانی و زندگی خانوادگی و زناشوئی داشته باشد(سیاروچی و همکاران، 1383).

منظورازهوشهیجانیتواناییدریافتسریع،ارزیابیوابرازهیجانات،فهمیدنوادارهکردنآنوبهکاربردناطلاعاتهیجانیبرایهدایتافکارواعمالاست. گلمن(۱۹۹۸)ادعاکردکههوشهیجانیبررویتجاربزندگی و محیطکاریتأثیردارد. افرادیکههوشهیجانی رشدیافته ایداشتهباشندقادرخواهند بودکهبهترارتباطبرقرارکنندودرکارها همراهانخوبیخواهندبود. ازطرفیبهنظرمی رسدکهتواناییهماهنگکردنخودبا هیجاناتسایراعضای خانوادهوتأثیربررویآنهایکمهارتجالبتوجهمی باشد.

یکی از ویژگی های شخصیتی که در رابطه با سلامت هر فرد و میزان رضایت از زندگی وی کمتر مورد توجه قرارگرفته، سرسختی روانشناختی است. کوباسا[1](1970) این مفهوم را به عنوان یک عامل تعدیل کننده در برابر رویدادهای فشار زای زندگی، به ویژه ابتلاء به انواع بیماری های جسمی مطرح کرده است. سرسختی روان شناختی دارای سه مولفه اساسی شامل کنترل ( قابلیت کنترل کردن موقعیت های متنوع زندگی)، تعهد (تمایل به در گیر شدن، برخلاف دور شدن از انجام کاری) و چالش (قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است) می باشد (هورسبرگ، شرمر، وسلکا و ورنان[2]، 2008).

پژوهش

[1]- Kobasa

[2]- Horsburgh, Schermer, Vwselka, & Vernon


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.